Algemene voorwaarden

NYINK B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETAALVOORWAARDEN

1. Definities

In deze algemene voorwaarden (‘Leveringsvoorwaarden’) wordt verstaan onder:

– Nyink: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nyink B.V. gevestigd aan de Mors 13 te (7151 MX) Eibergen(KvK-nummer: 68460198) en/of haar groepsmaatschappijen, dan wel enige vennootschap die met Nyink nu dan wel in de toekomst in een groep verbonden is.

– Producten: zaken alsmede diensten.

– Opdrachtgever: degene die Producten wenst af te nemen van Nyink en handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

– Dienst: werkzaamheden zoals maar niet beperkt tot onderhoud, advies en inspectie.

– Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Nyink en Opdrachtgever ter zake de levering van Producten alsmede elke aanvulling of wijziging daarop

– Derde: een externe partij, niet zijnde de Opdrachtgever

– Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68460198

 

2. Toepasselijkheid

 1. Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten gesloten tussen  Nyink en de Opdrachtgever.
 2. De door de Opdrachtgever (of Derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Nyink uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voor zover zulks voorafgaand aan het aangaan van Overeenkomsten expliciet en schriftelijk door Nyink is aangegeven. De afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.
 4. Ingeval van vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven de andere artikelen onverminderd van kracht.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten, waarbij voor de uitvoering Derden moeten worden ingeschakeld.
 6. Als er zich een situatie voordoet waar deze Voorwaarden geen uitkomst bieden, dan zijn de afspraken uit de Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen sprake is van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.
 7. Nyink heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen.
 8. Nyink heeft het recht om een opdracht van Opdrachtgever te weigeren.

 

3. Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Aanbiedingen, welke van Nyink uitgaan, zijn slechts bindend voor de termijn vermeld in de aanbieding, of zo geen termijn is bepaald, gedurende een termijn van 14 dagen.
 2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen en dergelijke vermelde gegevens zijn slechts indicatief en niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende Overeenkomst of een door Nyink ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen, of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen, blijven voorbehouden.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de Overeenkomst of schriftelijke opdrachtbevestiging door Nyink.
 4. De door Nyink uitgebrachte aanbieding alsmede door haar verstrekte ontwerpen, tekeningen, draaiboeken en presentaties blijven haar eigendom en dienen, indien geen opdracht met Nyink tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Nyink geheel noch ten dele worden gebruikt en/of gekopieerd, dan wel op een andere wijze worden vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 5. Nyink kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden, als de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat gegevens betreffende de door Nyink gebezigde fabricage en/of constructiemethoden niet aan derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt. Indien dit wel gebeurt zal Nyink de Opdrachtgever een boete opleggen van €10.000,- per overtreding.
 7. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij Nyink geldende normale werkuren. Het staat Nyink vrij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in geval van levering of montage buiten de normale werkuren een toeslag op de leverings- en/of montagekosten te berekenen van:
  30% op normale werkdagen na 17:00 uur en voor 20:00 uur;
  b. 40% op normale werkdagen tussen 20:00 uur en 07:00 uur;
  c. 60% op zaterdagen;
  d. 100% op zon – en feestdagen.
 8. Nyink behoudt zich het recht voor om kosten die in verband met een (eventuele) aanbieding en/of Overeenkomst door Nyink gemaakt zijn aan de Opdrachtgever door te berekenen.

 

4. Prijzen

 1. Alle door Nyink gehanteerde prijzen en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden geheven. Tenzij anders overeengekomen zijn de door Nyink in haar offertes of opdrachtbevestigingen aan Opdrachtgever opgegeven prijzen af fabriek/magazijn.
 2. Indien gewenst door de Opdrachtgever zal, nadat hiervoor door de Opdrachtgever opdracht is verstrekt en door Nyink de opdracht is aanvaard, Nyink zorgdragen voor vervoer naar de plaats van bestemming op het terrein en/of in het gebouw van de Opdrachtgever, mits de betreffende zaken in een voldoende grote lift en overigens zonder enige belemmering kunnen worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming.
 3. Indien op verzoek van de Opdrachtgever de levering wordt uitgesteld tot na de leveringsdatum, dan wel indien de Opdrachtgever verzoekt tot levering van de Producten voor de leveringsdatum dan heeft Nyink recht op vergoeding van de voor haar door dit uitstel respectievelijk door deze bespoediging voortvloeiende kosten, alsmede van vergoeding van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken Producten. Uitstel van levering schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Nyink behoudt zich het recht voor om uit de vertraging voortvloeiende schade te vorderen.
 4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan wel dat Nyink hierdoor extra kosten moet maken, dan komen deze extra uren en kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Nyink gerechtigd deze uren en kosten afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Wachturen en vertragingen die niet zijn ontstaan naar aanleiding van het eigen handelen van Nyink, zullen tegen de geldende tarieven worden doorberekend.
 6. Wijzigingen in inkoopprijzen, loonkosten, kostprijzen van grondstoffen en/of materialen, sociale- en overheidslasten en/of andere kosten voor zover deze betrekking hebben op de overeengekomen prestatie kunnen te allen tijde door Nyink aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 7. Is met de Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de Overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de Opdrachtgever door Nyink (of door haar ingeschakelde Derden) worden geleverd (‘meerwerk’), zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 8. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in het vorige lid voorzien:
  a. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen, nadat deze door de Opdrachtgever is goedgekeurd;
  b. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, niet volledig of onvoldoende duidelijk aan Nyink kenbaar zijn gemaakt;
  c. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van Derden, die door Nyink in redelijkheid niet waren te voorzien, dan wel waarop Nyink beperkt of geen invloed kan uitoefenen;
 9. De Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd, wanneer de Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.

 

5. Levering en uitvoering

 1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of Overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en worden door Nyink zoveel mogelijk in acht genomen, doch zij zijn niet bindend en betreffen nimmer een fatale termijn. Nyink komt door het enkele overschrijden hiervan niet in verzuim noch leidt dit tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van Nyink. Bij overschrijding van deze termijnen zal Nyink tijdig in overleg treden met de Opdrachtgever.
 2. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af fabriek/magazijn. Nyink heeft aan haar leveringsverplichting voldaan door de Producten éénmaal af fabriek/magazijn dan wel op de overeengekomen locatie en op het overeengekomen tijdstip aan Opdrachtgever aan te bieden. Onder leveringen wordt mede verstaan: overeengekomen deelleveringen.
 3. Nyink behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst in gedeelten te leveren en deze deelleveringen separaat te facturen.
 4. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
  de dag of week zoals vermeld op de opdrachtbevestiging;
  b. de dag van ontvangst door Nyink van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
  c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
  d. de dag van ontvangst door Nyink van hetgeen volgens de Overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte Producten op de in artikel 5 lid 2 omschreven plaats en op het overeengekomen tijdstip. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, dan is Nyink gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen Producten te vorderen en worden deze Producten geacht door de Opdrachtgever van Nyink te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de Opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan Nyink verder toekomende rechten.
 6. De Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Nyink mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, waarvan Nyink aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 7. Als Nyink een aanbetaling verlangt van de Opdrachtgever en deze aanbetaling nog niet door Nyink ontvangen is, behoudt Nyink zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat de verlangde aanbetaling door Nyink is ontvangen.
 8. Annulering van de Overeenkomst kan slechts plaatsvinden na overleg met en na schriftelijke instemming van Nyink onder de door Nyink gestelde voorwaarden.
 9. Nyink heeft het recht (delen van) de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren (wanneer dit in Frankrijk gebeurt, in overeenstemming met de Wet op Onderaanneming (loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)). Indien de uitvoering van (een deel) van de Overeenkomst in overleg met de Opdrachtgever door (een) derde(n) geschiedt, is Nyink gerechtigd naast de in de offerte opgegeven kosten ook eventuele door deze derde partij(en) achteraf gefactureerde meerkosten door te belasten aan de Opdrachtgever. Van een in Frankrijk gevestigde Opdrachtgever zal voor het factureren van meerkosten voorafgaande goedkeuring worden gevraagd. Nyink is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden die door een derde wordt verricht voor zover deze derde zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever is aangegaan of de Opdrachtgever aan de derde instructies heeft gegeven.

 

 1. Montage
  1. Indien opdracht is verstrekt door Opdrachtgever voor montage en Nyink heeft deze opdracht schriftelijk aanvaard dan wordt geacht dat deze montagewerkzaamheden kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor Nyink geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden (geheel of ten dele) moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan kan Nyink de toeslag zoals vermeld in artikel 3 lid 6 in rekening brengen.
  2. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de Opdrachtgever gezonden tekeningen dan wel op basis van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde en door Nyink goedgekeurde lay-out tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de Opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend en aan Nyink geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de Producten worden gemonteerd, is een verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
  3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico:
   dat de benodigde werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van Nyink behoren, zoals (elektriciens-), hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig voor de geplande leveringstermijn zijn verricht;
   b. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, dat de door derden of klant aan te leveren materialen aanwezig zijn in de buurt van de betreffende werklocatie, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
   c. dat de aangevoerde Producten in een voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden en de Opdrachtgever dienen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet te verhinderen;
   d. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde Producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze Producten en gereedschappen. Als de Opdrachtgever nalatig is in het nakomen van de hiervoor omschreven verplichtingen, is Nyink gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de meerkosten die voor haar ontstaan, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing van montagemateriaal of gereedschap of een oorzaak, waarvoor Nyink niet verantwoordelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is. Ten aanzien van de extra arbeidsuren en kosten in verband met deze verlenging is artikel 4 lid 4 van overeenkomstige toepassing.
  5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging van Producten of gereedschappen van Nyink, haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden, alsmede voor vermissing hiervan, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Nyink.
  6. Indien er overeen is gekomen dat de verkoper montage- of installatiewerkzaamheden dient te verrichten, zal dit uitsluitend uitgevoerd worden tot een maximum hoogte van 300cm, tenzij expliciet anders overeengekomen. Indien de hoogte voor de montage- of installatiewerkzaamheden boven de 300cm uitkomt, dient de kopende partij zelf de montage- of installatiewerkzaamheden te verrichten en zal het overeengekomen bedrag voor deze werkzaamheden wel door de verkopende partij in rekening gebracht worden.

 

 1. Proefopstellingen
  1. Indien zulks door de Opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden.
  2. Onder proefopstelling wordt verstaan het op zicht plaatsen van Producten in een door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de Opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren.
  3. Nyink heeft het recht om de Opdrachtgever een percentage van de cataloguswaarde van de betrokken Producten in rekening te brengen.
  4. In het geval dat de Opdrachtgever de Producten wenst te behouden, zullen deze door Nyink alsnog in rekening worden gebracht, waarbij de reeds ontvangen betaling ingevolge lid 3 op het voor de Producten verschuldigde bedrag in mindering zal worden gebracht.
  5. De Opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de Producten tot ten hoogste de cataloguswaarde van de betrokken Producten.

 

 1. Facturering & Betaling
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:
   voor Overeenkomsten tot een bedrag van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) exclusief BTW, zodra de levering van de Producten ex artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden;
   b. voor Overeenkomsten vanaf een bedrag van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) exclusief BTW: 1. 40% bij de opdrachtbevestiging; 2. 60% zodra de levering van de Producten ex artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden;
   c. in alle gevallen zal het gehele bedrag worden gefactureerd wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de afname van een (deel)levering.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden op de door Nyink aangegeven wijze binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder verrekening uit welke hoofde dan ook.
  3. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de Opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand (dan wel de wettelijke (handels)rente als deze hoger is dan dit percentage), waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Voor een in Frankrijk gevestigde Opdrachtgever geldt dat de vertragingsrente als hiervoor genoemd gelijk is aan de rentevoet die de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert in zijn meest recente financiële transactie, plus tien (10) procentpunten. De peildata zijn: 1 januari voor de eerste helft van een kalenderjaar en 1 juli voor de tweede helft van een kalenderjaar.
  4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van €450,- (zegge: tweehonderd euro). In afwijking van het hiervoor genoemde minimumbedrag, geldt voor een in Frankrijk gevestigde Opdrachtgever dat die Opdrachtgever een vaste vergoeding voor incassokosten van €40,- (zegge: veertig euro) verschuldigd is zoals bepaald in het Franse Wetboek van Koophandel (Code du commerce français) (dan wel een toekomstige soortgelijke bepaling). Nyink is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zinnen bedoelde bedragen/percentages te boven gaan.
  5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  6. Indien en voor zover er volgens de Opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot Producten uit dezelfde zending of levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.
  7. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Nyink terstond en in de door Nyink gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor alle verplichtingen van de Opdrachtgever. Zolang de Opdrachtgever hieraan niet voldoet is Nyink gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Aan de Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van Nyink, zolang de Opdrachtgever niet al hetgeen door de Opdrachtgever aan Nyink uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van rente, kosten en vorderingen uit hoofde van tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, volledig aan Nyink heeft voldaan.
  2. Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het ogenblik van levering c.q. aanbieding conform artikel 5 lid 2. In geval van uitgestelde levering conform artikel 4 lid 3 gaat het risico op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten volgens de oorspronkelijke afspraak geleverd zouden worden.
  3. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan is Opdrachtgever uitsluitend bevoegd tot eigen be-/verwerking of doorlevering van de afgeleverde Producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Behoudens het hiervoor bepaalde, mag Opdrachtgever deze Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
  4. Op afgeleverde Producten die in eigendom van de Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de Opdrachtgever bevinden, behoudt Nyink zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen die Nyink dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de Opdrachtgever mocht hebben. Nyink is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de Opdrachtgever op te treden. De Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Nyink aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.
  5. De Opdrachtgever is verplicht om de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Nyink op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Nyink te kennen geeft dit te wensen, door de Opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Nyink tegen de Opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 4 van dit artikel zijn van toepassing.
  6. Indien de Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Nyink tekortschiet of Nyink goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Nyink gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Na terugneming zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

 • Reclamering en garantie
  1. Reclamering inzake zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de levering middels een schriftelijk gespecificeerde mededeling bij Nyink te melden. Reclamering van niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in de leden 5 en 6 bedoelde garantietermijn, middels een schriftelijk gespecificeerde mededeling bij Nyink te melden.
  2. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na ontvangst door Nyink van het beroep op garantie, Nyink in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken.
  3. Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Nyink ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
  4. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Nyink in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na de levering zoals deze op grond van artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden, met uitzondering van alle door Nyink van derden betrokken Producten en/of onderdelen waarvoor Nyink dezelfde garantie verstrekt als die welke Nyink van haar toeleverancier ontvangt, met een maximum van 12 maanden.
  5. De leden 1 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Nyink. Indien montage/installatie van het product door Nyink plaatsvindt, gaan de in de lid 1 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door Nyink is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel 5 lid 2 zijn verstreken.
  6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
   de niet-inachtneming door de Opdrachtgever van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften dan wel van gebruik anders dan het voorziene normale gebruik;
   b. normale slijtage;
   c. montage/installatie of reparatie door derden en/of de Opdrachtgever;
   d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
   e. in overleg met of op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever aangewende materialen en/of zaken dan wel door of namens de Opdrachtgever aangeleverde dan wel ter bewerking verstrekte materialen en/of zaken;
   f. op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepaste werkwijzen en constructies.
  7. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Nyink gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Nyink met betrekking tot geen van deze Overeenkomsten tot enige garantie gehouden. Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nyink tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
  8. Indien Nyink, om te voldoen aan haar garantieverplichtingen, onderdelen/Producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/Producten haar eigendom.
  9. Indien Nyink onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende Producten heeft vervangen, is zij van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal zij niet ‘ tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij de schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Nyink, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 BW. Evenmin kan de Opdrachtgever op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten ontbinding van de Overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de Opdrachtgever niet kan worden verwacht dat zij de Overeenkomst in stand laat.

 

 • Aansprakelijkheid
  1. Nyink is niet aansprakelijk te stellen, alleen wanneer er sprake is van grove schuld door Nyink.
  2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Nyink, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Nyink, zoals voor (doch niet beperkt tot) bedrijfsschade, andere indirecte schade (waaronder gevolgschade) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
  3. Zonder op enige wijze af te doen aan het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is Nyink niet aansprakelijk voor enig gebrek in de levering van de Producten die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door Opdrachtgever opgegeven gegevens.
  4. Nyink is evenmin aansprakelijk voor: – schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens; – beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
  5. Indien Nyink, zonder voor de montage van de Producten een opdracht te hebben verkregen, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de Opdrachtgever.
  6. Opdrachtgever vrijwaart Nyink respectievelijk stelt Nyink schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Nyink in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
  7. Nyink is niet verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van Producten voor de Opdrachtgever, alsmede voor enige door het gebruik van Producten veroorzaakte schade, indien Producten door de Opdrachtgever op een andere wijze worden gebruikt of voor een andere toepassing worden aangewend dan vermeld in de productspecificaties.
  8. Nyink is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke (advies)Overeenkomst indien en voor zover deze Overeenkomst in aansprakelijkheid van Nyink voorziet.
  9. De aansprakelijkheid van Nyink veroorzaakt door tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat op de factuur vermeld staat en dat Nyink in rekening heeft gebracht bij de Opdrachtgever ter zake van de levering van de Producten alsmede tot het bedrag dat door een verzekeraar onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd.
 • Voor een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Opdrachtgever, geldt in aanvulling op lid 9 van dit artikel het volgende: Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Leveringsvoorwaarden, wordt geen aansprakelijkheid uitgesloten – in relatie tot situaties verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst – voor zover ontstaan door of ten aanzien van: (i) dood of lichamelijk letsel die het gevolg zijn van nalatigheid; (ii) de eigendomsrechten die Nyink kan doen gelden ten aanzien van de Producten(good title of the goods) in de zin van art. 12 Sale of Goods Act (voor zover deze wet van toepassing is in de landen van het Verenigd Koninkrijk); (iii) voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken; (iv) aansprakelijkheid die op grond van dwingend recht niet kan worden uitgesloten.
 • De termijnen waarbinnen Nyink aansprakelijk kan worden gesteld voor de vastgestelde schade bedraagt maximaal zes (6) maanden te rekenen vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 

 • Intellectuele eigendom en know-how
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten en know-how in verband met de Producten blijven bij Nyink berusten, tenzij schriftelijk anders tussen Nyink en de Opdrachtgever is overeengekomen. Het voorgaande geldt ook in het geval dat Nyink speciaal voor de Opdrachtgever Producten tot stand brengt en de Opdrachtgever daarvoor heeft betaald.
  2. Het auteursrecht op door Nyink verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen, modellen, schetsen, inrichtingsvoorstellen, presentaties, productspecificaties en omschrijvingen blijft altijd aan Nyink voorbehouden.
  3. Indien Nyink en de Opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat de intellectuele eigendomsrechten bij de Opdrachtgever berusten verleent de Opdrachtgever Nyink een onbeperkte, wereldwijde licentie om de betreffende Producten onder eigen naam te produceren en exploiteren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien zulks schriftelijk is overeengekomen zal Nyink voor voornoemde exploitatie een vergoeding verschuldigd zijn.
  4. Indien en zolang de intellectuele eigendomsrechten op de Producten bij Nyink berusten zal de Opdrachtgever zich onthouden van enige inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het registreren van enig intellectueel eigendomsrecht, het claimen van enig intellectueel eigendomsrecht als diens eigendom en het produceren en/of exploiteren van de Producten zonder voorafgaande toestemming van Nyink.
  5. Indien en zolang de intellectuele eigendomsrechten bij Nyink berusten neemt Nyink alle redelijkerwijs te vergen voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat geleverde Producten in strijd komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden. Indien desondanks aan Nyink verwijt valt te maken dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Nyink, onverminderd de in artikel 12 bepaalde grenzen, naar haar eigen keuze het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardig ander product, ongestoord kan blijven gebruiken, dan wel de Opdrachtgever vrijwaren voor de kosten van juridische bijstand in verband met de verdediging tegen een dergelijke inbreuk.
  6. Het in het lid hiervoor bepaalde geldt slechts indien de Opdrachtgever Nyink binnen 2 maanden nadat de Opdrachtgever van een aanspraak van een in dat lid genoemde derde kennis heeft genomen Nyink hiervan schriftelijk op de hoogte brengt, Nyink in staat stelt om zelfstandig voor haar belangen ten opzichte van degene die de rechten van intellectuele eigendom geldend maakt, op te komen en de Opdrachtgever volledige medewerking verleent in verband met de verdediging tegen een dergelijke inbreuk.
  7. De in de leden hiervoor genoemde maatregelen in geval van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een derde zijn de enige maatregelen die Nyink daaromtrent verplicht zal zijn te nemen, de Opdrachtgever heeft geen andere rechten en/of aanspraken jegens Nyink in dat verband.
  8. Opdrachtgever zal zich onthouden van gebruik van door Nyink geëxploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijk beeld-, klank- , vorm-, of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht het al dan niet bestaan van een depot dienaangaande, tenzij het gebruik door Nyink schriftelijk is toegestaan.

 

 • Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen

Tenzij anders overeengekomen blijven modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor de Opdrachtgever worden vervaardigd, eigendom van Nyink, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende 2 jaar op een bepaald artikel door Nyink geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, heeft Nyink het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken Opdrachtgever hiervan bericht te zenden.

 

 • Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)
  1. In geval van overmacht heeft Nyink het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, hetzij de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Opdrachtgever of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Nyink.
  2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke buiten de invloed van Nyink liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Onder dergelijke omstandigheden zijn onder meer begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van de publieke orde, brand, natuurrampen, staking, (beperkende) overheidsmaatregelen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, bedrijfsstoornissen, alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie Producten worden ontvangen.

 

 • Opschorting, ontbinding
  1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Nyink gesloten Overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Nyink te voldoen, is Nyink gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
  2. Mocht een van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de Opdrachtgever het recht om de gesloten Overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, dan wel aan hem de keuze om de nakoming van zijn verplichting op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

 

 • Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Nyink jegens aanspraken van derden, medewerkers van de Opdrachtgever

daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het

gevolg is van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie en zal Nyink schadeloos stellen voor alle kosten, schaden en interesses, die ten laste van Nyink mochten komen als gevolg van aanspraken van voornoemde derden jegens Nyink voor de door Nyink ten behoeve van de Opdrachtgever geleverde Producten, verrichte Diensten en geleverde adviezen, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

 

 • Bewijs

Behoudens tegenbewijs zijn ten aanzien van de (uitvoering van de) Overeenkomst de administratieve gegevens van Nyink beslissend.

 

 • Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland te Zutphen, behoudens de bevoegdheid van partijen om een (kort) geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in een ander arrondissement.

 

 • Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 • Voorrang Nederlandse versie

De Nederlandse versie van deze Leveringsvoorwaarden is bindend en prevaleert boven enige vertaling.

 

 • Geheimhouding

Partijen zullen zowel in de precontractuele fase, waaronder mede begrepen het offertestadium, als tijdens de Overeenkomst, als na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie van vertrouwelijke aard die hen in verband met de aanbieding en Overeenkomst ter kennis komt.

 

NYINK B.V.

Mors 13

7151MX Eibergen

Nederland

Versie september 2022